Privacyverklaring

 INLEIDING
Wij, Driestroomhuis In Nij Begjin en onze franchise organisatie Driestroom hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen in dit document helder en transparant uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving en de beroepscode, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescher-ming. Wanneer u na het doornemen van de privacyverklaring nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.


* De verwerking van persoonsgegevens beperken tot het minimum wat nodig is voor de doelen.
* Vragen om uitdrukkelijke toestemming wanneer wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
* Passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van gegevens.

* Enkel en alleen gegevens doorgeven aan andere partijen wanneer dit nodig is voor de doelen.
* Op de hoogte zijn van rechten van persoonsgegevens en deze respecteren.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Driestroomhuis In Nij Begjin verwerkt persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 Zorgen voor de benodigde begeleiding, zorg en hulpverlening.
 Administratieve doeleinde, zodat we kunnen voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen.

De volgende gegevens verweken en bewaren wij:
 Naam, adres en woonplaats.
 Naam, adres en woonplaats van je verwanten, wettelijke vertegenwoordiger, mentor etc.
 Identificerende persoonsgegevens zoals geboortedatum, burger service numme.
 Verzekering gegevens
 Gegevens van de huisarts en tandarts.
 Gezondheid- medische gegevens, voorgeschiedenis, medicatie.
 Persoonsbeeld, waaronder gedrag, recente DSM etc valt.
 Foto’s die bewaard worden binnen ons beveiligde computersysteem.

 VERSTREKKING AAN DERDEN.
Wij kunnen informatie aan derde partijen verstrekken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelen. Wij maken gebruik van een gedragswetenschapper/orthopedagoog, die ons onder-steunt bij complexe vraagstukken. Deze gedragswetenschapper zal toegang tot gegevens nodig heb-ben om zijn/haar functie uit te kunnen oefenen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie. Wij zijn in dat geval verplicht medewerking te verlenen en gegevens af te geven als zij hier om vragen. Ten slot-te kunnen wij persoonsgegevens delen wanneer hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de betrokken(en).

BEVEILIGING
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger van 16 jaar) wanneer daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordi-ger. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden. Vanuit onze franchiseorganisatie Driestroom maken wij gebruik van het zorg registratieprogramma MeXtra. Op deze manier zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Betrokkenen van wie wij persoonsgegevens vast leggen hebben recht op inzage, rectificatie of ver-wijdering van deze gegevens. In dit soort gevallen kan er gevraagd worden naar legitimatie voordat wij gehoor geven aan de verzoeken.

MAIL
Sinds 2018 werken wij met het programma ZIVVER. Via dit programma kunnen wij al onze e-mail communicatie beveiligd versturen en ontvangen.